Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho Motoobchod.cz sro, IČO 27152618, DIČ CZ2752618, so sídlom Štúrova 1156/26, 142 00 Praha 4, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe v oddiele C, vložka 100270, a opisuje postup , akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

Predávajúci je povinný zoznámiť kupujúceho s obsahom reklamačného poriadku vhodným spôsobom (napr. Vyvesením v predajni, zverejnením na www stránkach). Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra, alebo - ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä. Názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).

Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

2. Záručné podmienky - predchádzanie vady

1.Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

2.Po celú dobu užívania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Zvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr .: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu. Nevhodne zvolený typ, nesprávna veľkosť, šírka, tvar, nemôže byť dôvodom k neskoršej reklamácii. Tiež vada, ktorá vznikla neodbornou manipuláciou alebo neodborným uvedením do prevádzky nemôže byť dôvodom na reklamáciu.

3.Nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Správna a pravidelná údržba výrobku je predpokladom pre dobrý stav tovaru a jeho plnú funkčnosť. Nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje alebo ničí jeho plnú funkčnosť a životnosť. Riaďte sa priloženými letáčiky a etiketami, kde je rozpísané zloženie, údržba, použitie, manipulácia, event. iné pokyny pre správne použitie veci.

 

3. Základné podmienky reklamácie

1.V prípade, že kupujúci zistí, že tovar nie je pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou alebo ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, môže kupujúci uplatniť u predávajúceho reklamáciu. Za rozpor s kúpnou zmluvou alebo za vadu tovaru nemožno považovať a reklamáciu nie je možné uplatniť v prípade, že:

a) zmena vlastností tovaru vznikla v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania, skladovania, nesprávneho zásahu či mechanického poškodenia

b) zmena vlastností tovaru vznikla v dôsledku nevykonávania nutnej údržby alebo v dôsledku jej nesprávnej transpozície

c) reklamácia sa týka vady, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena

d) ak ide o tovar použitý a vada odpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim

e) tovar už je úplne opotrebovaný v rámci svojej úžitkovej hodnoty

2.Ak sa vyskytne pri výrobku neodstrániteľná vada, ktorá nebráni ďalšiemu užívaniu, má zákazník právo na primeranú zľavu. Na chyby, na ktoré bola poskytnutá zľava, nie je možné uplatniť reklamáciu.

3.Reklamace sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadné. Spoločnosť Motoobchod.cz je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamácii tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny (Vyhláška 91/1984 Zb. O opatreniach proti prenosným chorobám).

4.Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, kedy lehota začína plynúť, deň nasledujú po prevzatí tovaru. V prípadoch pozáručných opráv je lehota stanovená po dohode s vedúcim pracovníkom alebo s poverenou osobou, ktorá prijíma vec do opravy.

4. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

1.Kupujúci by mal uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu ihneď po zistení chyby. V prípade, že kupujúci bude tovar po zistení vady naďalej používať a spôsobí tak rozsiahlejšie poškodenie, nebude reklamácia uznaná.

2.Reklamáciu je možné uplatniť osobne na predajni Motoobchod.cz, Křesomyslova 17, Praha 4 alebo reklamovaný tovar zaslať poštou na rovnakú adresu. Kupujúci je povinný preukázať, že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený, tzn. doložiť miesto a čas uskutočnenia kúpy a cenu zakúpeného tovaru. Vyššie uvedené náležitosti doloží zákazník dokladom, záručným listom, popr. iným vierohodným spôsobom.

3.Spoločnosť Motoobchod.cz sa zaväzuje informovať zákazníka o príjme reklamácie najneskôr do troch pracovných dní od obdržania reklamácie.

5. Lehoty pre uplatnenie reklamácie

1.Právo zo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď akonáhle sa vada objavila. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

2.Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Spoločnosť Rock Point a.s. sa zaväzuje informovať zákazníka o príjme reklamácie najneskôr do troch pracovných dní od obdržania reklamácie. Ak je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.

3.Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. Dobou počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

6. Záručná doba

Lehota na uplatnenie reklamácie (záručná doba) je 24 mesiacov a začína plynúť v okamihu prevzatia tovaru kupujúcim, pokiaľ nie je osobitným právnym predpisom stanovená záručná doba dlhšia.

Pri tovare použitého môže byť záručná doba skrátená až na 12 mesiacov. Predávajúci je však povinný túto skutočnosť s kupujúcim dohodnúť a zjednanú záručnú dobu uviesť na doklade o predaji tovaru.

Právo na reklamáciu zanikne, ak nebolo uplatnené v záručnej dobe.

Doba od okamihu uplatnenia reklamácie do doby, kedy je kupujúci povinný tovar po skončení opravy prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho súčastí, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia tovaru (súčasti).

Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. Dobou, počas ktorej môže tovar pri správnom užívaní a údržbe, vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a itenzitě užívania, vydržať.

7. Vybavenie reklamácie

Predávajúci je povinný o oprávnenosti reklamácie rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady.

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie, v ktorom uvedie čas a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytknuté vady a spôsob a lehotu vybavenia reklamácie.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

Predávajúci je oprávnený rozhodnúť o reklamácii sám a nie je povinný vyhovieť žiadosti kupujúceho o posúdenie oprávnenosti reklamácie treťou osobou. Predávajúci je ďalej oprávnený rozhodnúť sám o spôsobe vykonania záručnej opravy. Kupujúci nemôže bez súhlasu predávajúceho odovzdať tovar na opravu tretej osobe. V takom prípade stráca kupujúci nárok na bezplatné vykonanie opravy.

Kupujúci je povinný prevziať si tovar k dátumu uvedenom na potvrdení o vybavení reklamácie. Ak si nevyzdvihne kupujúci tovar do šiestich mesiacov od vyznačeného dátumu a ak bol v tejto dobe kupujúci aspoň raz vyzvaný k prevzatiu tovaru, má predávajúci právo tovar zlikvidovať.

8. Odstrániteľné vady

Chyby, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita tovaru, a oprava môže byť riadne vykonaná v stanovenej lehote, sú vady odstrániteľné. Posúdenie charakteru vady prislúcha predávajúcemu. Predávajúci je povinný v takom prípade vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu odstrániť a tovar opraviť. Kupujúci môže požadovať výmenu tovaru len v prípade, ak nie je to vzhľadom k povahe vady neúmerné. Ak nie je vyššie uvedený postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

V prípade, že sa u tovaru prejaví rovnaká odstrániteľná vada i po predchádzajúcich najmenej dvoch opravách alebo ak sa vyskytnú u tovaru súčasne aspoň tri odstrániteľné vady, má kupujúci rovnaké práva, ako by sa rokovala o vadu neodstrániteľnú.

9. Neodstrániteľné vady

Chyby, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru, sú vady neodstrániteľné. Kupujúci je v takom prípade oprávnene požadovať výmenu tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. V prípade inej neodstrániteľné vady veci, ktorá však nebráni v jej užívaní, vzniká kupujúcemu právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

10. Riešenie sporov

V prípade, že predávajúci reklamáciu odmietne ako neoprávnenú, alebo ak dôjde v priebehu reklamačného konania k inému sporu, je kupujúci oprávnený obrátiť sa na súdneho znalca a vyžiadať si u neho posudok o oprávnenosti reklamácie. V prípade, že vyššie uvedený znalecký posudok predávajúci neuzná, prípadne predloží kupujúcemu posudok s odlišným výrokom, majú obe strany právo obrátiť sa na príslušný súd.

11. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 1. 2014. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.