Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti: Motoobchod.cz s. R. O.

Prevádzkovateľ obchodu: Motoobchod.cz s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Štúrova 1156/26, 14200 Praha 4

IČO: 27152618

DIČ: CZ27152618

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 100270

 

kontakty:

Prevádzkareň: Křesomyslova 384/17, 14000 Praha 4

e-mail: obchod@motoobchod.cz

telefónny kontakt: +420 241 400 479,

Bankové spojenie: bankový účet č. 1654659001/5500 vedený v Raiffeisenbank, a.s.

 

Obchodné podmienky pre spotrebiteľov

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na

základe spotrebiteľských zmlúv (najmä zmluvy kúpnej, zmluvy o dielo alebo zmluvy licenčné

či sublicenční) uzavretých prostredníctvom internetového obchodu medzi dodávateľom na

strane jednej a spotrebiteľom na strane druhej, prípadne práva a povinnosti vzniknuté v súvislosti

s uvedenými zmluvami.

Uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy (najmä zmluvy kúpnej, zmluvy o dielo alebo zmluvy

licenčné či sublicenční) spotrebiteľ potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a

že s nimi súhlasí. Spotrebiteľ súčasne potvrdzuje, že na tieto obchodné podmienky bol

dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením záväznej objednávky upozornený a mal

tak možnosť sa s nimi zoznámiť. Uzavretá spotrebiteľská zmluva je dodávateľom archivovaná

za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých

technických krokoch vedúcich k uzavretiu spotrebiteľskej zmluvy sú zrejmé z procesu

objednávanie v internetovom obchode a spotrebiteľ mal možnosť pred vlastným odoslaním

objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na

webových stránkach internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia

spotrebiteľom.

 

2. Definícia

Pri výklade týchto obchodných podmienok budú nižšie uvedené pojmy vykladajú takto

"Dodávateľ" je spoločnosť Motoobchod.cz s. R. O., IČO 27152618, so sídlom Praha, Štúrova 1156

PSČ 14200, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 100270.

"Internetový obchod" je e-shop dodávateľa umiestnený na internetovej doméne nachádzajúce sa

na adrese www.motoobchod.cz alebo na adrese www.motoobchod.sk

"NOZ" je zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník.

"Prevádzkareň" je kamenný obchod dodávateľa nachádzajúci sa na adrese Praha, Křesomyslova 17, PSČ 14000.

"Spotrebiteľ" je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo

rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára s dodávateľom najmä

zmluvu kúpnu, zmluvu o dielo alebo zmluvu licenčné či sublicenční alebo s ním

inak jedná (pozri § 419 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník).

"Spotrebiteľská zmluva" je zmluva, ktorú uzatvára spotrebiteľ s dodávateľom. Pri splnení

uvedené podmienky sa jej rozumie najmä zmluva kúpna, zmluva o dielo alebo

zmluva licenčné či sublicenční.

"Zákon o ochrane spotrebiteľa" je zákon č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení

neskorších právnych predpisov.

"Zákon o ochrane osobných údajov" je zákon č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a o

zmene niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

"Tovar" je hnuteľná vec, ktorá je predmetom predaja v internetovom obchode. Na účely

týchto obchodných podmienok s tovarom môže za určitých okolností rozumieť aj

právo, ku ktorého použitie je poskytovaná licencia (sublicencie), prípadne služba, ktorá

je poskytovaná v súvislosti s predávaným tovarom.

 

3. Účet spotrebiteľa

3.1. Na základe registrácie spotrebiteľa vykonanej v internetovom obchode môže spotrebiteľ

pristupovať k svojmu účtu. Prostredníctvom svojho účtu je spotrebiteľ oprávnený vytvárať

záväznej objednávky tovaru (ďalej len "účet spotrebiteľa"). Spotrebiteľ môže v internetovom

obchodu vytvárať záväznej objednávky tovaru tiež bez registrácie.

3.2. Pri registrácii podľa ust. 3.1 týchto obchodných podmienok a pri vytváraní záväznej objednávky

tovaru je spotrebiteľ povinný uvádzať pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené spotrebiteľom

v účte spotrebiteľa a pri vytváraní záväznej objednávky tovaru sú dodávateľom považované

za správne a aktuálne.

 3.3. Prístup k účtu spotrebiteľa je zabezpečený užívateľským menom a heslom. O týchto

údajoch je spotrebiteľ povinný zachovať mlčanlivosť. Spotrebiteľ nie je oprávnený umožniť

využívanie účtu spotrebiteľa tretím osobám.

3.4. Spotrebiteľ je uzrozumený s tým, že účet spotrebiteľa nemusí byť dostupný nepretržite (a to

najmä z prevádzkových alebo technických dôvodov). Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť účet

spotrebiteľa v prípade, keď spotrebiteľ poruší svoje povinnosti zo spotrebiteľskej zmluvy či

týchto obchodných podmienok.

 

4. Uzavretie spotrebiteľskej zmluvy

4.1. Na stránkach internetového obchodu spotrebiteľ nájde tovar, ktorý je dodávateľom

inzerované za účelom predaja (prípadne za účelom poskytnutia licencie či sublicencie či

prevedenie objednaného diela), a to vrátane ceny, za ktorú je tovar ponúkaný. Ceny tovaru sú

uvedené vrátane DPH. S prípadnými ďalšími poplatkami v súvislosti s predajom tovaru

(Poskytnutím licencie či sublicencie či vykonaním objednaného diela) bude spotrebiteľ vždy

oboznámený pri vytváraní záväznej objednávky v internetovom obchode. Ponuka tovaru a ceny

zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazené na stránkach internetového obchodu.

4.2. Platí, že záväznou objednávkou akceptovanou dodávateľom došlo k uzavretiu

spotrebiteľskej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok, pričom spotrebiteľ súhlasí s

obchodnými podmienkami v znení k okamihu odoslania záväznej objednávky a je nimi viazaný

okamihom uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy. Pre vylúčenie pochybností dodávateľ výslovne

uvádza, že ustanovenia § 1732 ods. 2 NOZ sa neuplatňuje. Prijatie tovaru spotrebiteľom od

dodávateľa má rovnaké následky ako potvrdenie záväznej objednávky dodávateľom podľa predchádzajúcej

vety.

4.3. Pre objednanie tovaru vyplní spotrebiteľ objednávkový formulár na stránkach internetového

obchodu. Objednávka tovaru vytvorená na stránkach internetového obchodu je návrhom na

uzatvorenie kúpnej zmluvy. Pred zaslaním objednávky dodávateľovi je spotrebiteľovi umožnené

skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť

spotrebiteľa zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. ceny tovaru

sú platné v momente uskutočnenia objednávky.

4.4. Spotrebiteľ je povinný poskytnúť dodávateľovi v záväznej objednávke nevyhnutné údaje

potrebné k úspešnému splneniu objednávky (tj. určenie spôsobu dodania, meno presne podľa

občianskeho preukazu, doručovacia adresa, atď.) Maloletí môžu uzatvárať spotrebiteľskej

zmluvy len v rozsahu podľa § 31 a nasl. NOZ. Osoby s povinnosťou k dohľadu nad maloletými

zodpovedajú podľa § 2921 NOZ za škodu maloletými dodávateľmi spôsobenú.

4.5. Po odoslaní záväznej objednávky dodávateľ informuje spotrebiteľov o odoslaní tejto

objednávky (nejedná sa o akceptácii objednávky spotrebiteľa), a to elektronickou poštou na

adresu, ktorú spotrebiteľ v záväznej objednávke uviedol, o prijatí objednávky dodávateľom

(Nejedná sa o akceptácii objednávky spotrebiteľa), a to elektronickou poštou na adresu, ktorú

spotrebiteľ v záväznej objednávke uviedol, a následne prípadne tiež o akceptácii objednávky

spotrebiteľa, opäť elektronickou poštou na adresu, ktorú spotrebiteľ v záväznej objednávke

uviedol. Dodávateľ je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška

kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať spotrebiteľa o dodatočné potvrdenie objednávky. Až správa o akceptácii objednávky je považovaná za prijatie ponuky na uzavretie

spotrebiteľské zmluvy, ktorú urobil spotrebiteľ, a tým je tiež uzavretá spotrebiteľská

zmluva.

4.6. Aj ohľadne tovaru, ktoré bolo uvedené v internetovom obchode s informácií, že nie je

dostupné skladom v okamihu vytvorenia záväznej objednávky spotrebiteľa, teda ide o tovar

označené ako "na objednávku", "u externého dodávateľa", "nedostupné", či označené

obdobne, vzniká zmluva (kúpna, o dielo, licenčné či sublicenční) až potvrdením objednávky zo

strany dodávateľa. Dodávateľ objednávku nemusí potvrdiť, v prípade nepotvrdenie objednávky

zmluva (kúpna, o dielo, licenčné či sublicenční) nevzniká. To platí aj v prípade, že objednaný

plnenie sa stane nemožným, pretože objednaný tovar sa už nevyrába, alebo sa nedodáva na trh

dostupný dodávateľovi, alebo je dlhodobo nedostupné nie vinou na strane dodávateľa.

4.7. Spotrebiteľ súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní

spotrebiteľskej zmluvy. Náklady vzniknuté spotrebiteľovi pri použití takých prostriedkov

v súvislosti s uzavretím spotrebiteľskej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady

na telefónne hovory, a pod.) nesie výlučne spotrebiteľ.

 

5. Cena tovaru a platobné podmienky

5.1. Ceny predávaného (licencovaného alebo sublicencovaného) tovaru sú dodávateľom

aktualizované každý deň a aktuálne ceny sú uvedené na stránkach internetového obchodu.

Ceny sú platné v čase objednávky a sú konečné, tj. Vrátane DPH. Spotrebiteľ má možnosť

sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo

cena v platnosti. Ak dôjde k zmene zákonnej sadzby DPH medzi okamihom objednania tovaru a

dátumom uskutočniteľného plnenia, platí, že dodávateľ upraví cenu s DPH v závislosti na zmene

zákonnej sadzby DPH s tým, že spotrebiteľ je povinný zaplatiť dodávateľovi takto zmenenou cenu.

5.2. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku alebo tovar, ktorý nie je na sklade,

môže byť požadovaná úhrada zálohy. Pokiaľ nebude objednaný tovar spotrebiteľom

odobraté, bude vrátenie zálohy ponížené o storno poplatok. Výška storno poplatku môže byť až

80% z uhradenej zálohy. Pokiaľ nie je cena tovaru známa v čase uzavretia zmluvy, bude

stanovená dohodou strán neskôr, kedy v tomto prípade má spotrebiteľ povinnosť do 2 dní od

preukázateľného oznámení ceny dodávateľovi oznámiť, či oznámenú cenu akceptuje alebo nie. V

prípade, že spotrebiteľ neoznámi v lehote akceptácii ceny, považuje sa tento prejav ako

nesúhlas s cenou a s ponukou dodávateľa.

5.3. Dodávateľ umožňuje spotrebiteľovi vykonať platbu kúpnej ceny tovaru, platbu za vykonanie

služby či platbu za poskytnutie licencie či sublicencie hotovostne pri prevzatí tovaru v prevádzke

dodávateľa, online platbou prostredníctvom platobnej karty, prevedením platby na bankový

účet dodávateľa špecifikovaný v záhlaví týchto obchodných podmienok, na dobierku pri doručení

tovaru doručovateľom, prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou, prípadne inými

spôsoby, ktoré dodávateľ následne umožnia.

5.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je cena tovaru splatná pri

prevzatia tovaru spotrebiteľom. V prípade bezhotovostnej platby je cena splatná najneskôr do 10

dní od uzavretia spotrebiteľskej zmluvy, vždy však pred okamihom prevzatia tovaru

spotrebiteľom.

5.5. V prípade bezhotovostnej platby (online platba, platba na bankový účet) je spotrebiteľ

povinný uhrádzať cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade

bezhotovostnej platby je záväzok spotrebiteľa uhradiť cenu tovaru splnený okamihom pripísania

príslušnej čiastky na účet dodávateľa.

5.6. Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy ani ceny tovaru, ak nie je výslovne

dohodnuté inak.

5.7. Spoločne s cenou tovaru je spotrebiteľ povinný zaplatiť dodávateľovi tiež náklady spojené

s balením a dodaním tovaru spotrebiteľovi v dohodnutej výške. S cenou týchto položiek je spotrebiteľ

oboznámený vždy pri vytváraní záväznej objednávky.

5.8. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté dodávateľom spotrebiteľovi nedá vzájomne

kombinovať.

5.9. Na základe spotrebiteľskej zmluvy vystaví dodávateľ spotrebiteľovi daňový doklad.

Dodávateľ je platcom dane z pridanej hodnoty.

 

6. Preprava, osobné odbery a dodanie tovaru

6.1. Dodávky tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností dodávateľa

realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne 1 - 5 pracovných dní. Miesto odberu a spôsob

dodanie tovaru určuje spotrebiteľ v záväznej objednávke vytvorené v internetovom obchode.

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného žiadosť spotrebiteľa, nesie

tento riziko a prípadné dodatočné náklady spojené so zvoleným spôsobom dopravy.

6.2. Ak je dodávateľ podľa spotrebiteľskej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené

spotrebiteľom v záväznej objednávke, je spotrebiteľ povinný prevziať tovar pri dodaní.

V prípade, že je z dôvodov na strane spotrebiteľa nutné tovar doručovať opakovane alebo iným

spôsobom, než bolo uvedené v záväznej objednávke, je spotrebiteľ povinný uhradiť náklady

spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.3. Súčasťou dodávky tovaru nie je inštalácia tovaru, ak nie je dohodnuté medzi dodávateľom a

spotrebiteľom inak. Zásielka s tovarom štandardne obsahuje dodací list (faktúru), návod na použitie tovaru v českom jazyku a záručný list (ak ho výrobca k výrobku prikladá). Cena za dodanie tovaru

závisí od voľby spôsobu dodania tovar určený v záväznej objednávke vytvorenej spotrebiteľom

v internetovom obchode. Táto cena je splatná spolu s úhradou ceny za tovar pri jeho dodaní,

ak nie je medzi spotrebiteľom a dodávateľ dohodnuté inak.

6.4. Pri prevzatí tovaru sa spotrebiteľovi odporúča kontrola dodávaného tovaru. Pokiaľ

spotrebiteľ objaví poškodenie tovaru, mal by urobiť všetky kroky smerujúce k maximálnemu

zaistenie jeho práv (napr. spísanie zápisu o poškodení zásielky s vodičom prepravnej služby). V

prípade odmietnutia prevzatia tovaru dodávaného na základe záväznej objednávky spotrebiteľa z

iných ako zákonných dôvodov je dodávateľ oprávnený po spotrebiteľovi požadovať náhradu škody,

ktorá bude dodávateľovi spôsobená. V prípade, že si spotrebiteľ opakovane nevyzdvihne

objednaný tovar v prevádzke dodávateľa v dohodnutom termíne, je dodávateľ oprávnený od

spotrebiteľskej zmluvy odstúpiť.

 

6.5. Spotrebiteľ si môže tovar vyzdvihnúť v termíne dodania osobne v prevádzke dodávateľa.

 

7. Odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy

7.1. Pri uzavretí spotrebiteľskej zmluvy za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku má

spotrebiteľ právo odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od dňa

prevzatia tovaru (prípadne obdržaní iného plnenia podľa obsahu zmluvy), pričom v prípade, že

predmetom spotrebiteľskej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží

táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. V uvedenej lehote musí spotrebiteľ odoslať

dodávateľmi úkon o rokovania, s ktorým je spojený prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od

spotrebiteľskej zmluvy. Odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy môže spotrebiteľ zasielať mimo

iné na adresu prevádzky dodávateľa či na jeho e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví.

Spotrebiteľ je pre odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy podľa tohto ustanovenia oprávnený

využiť vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy umiestneného tu. dodávateľ vždy

potvrdí spotrebiteľovi prijatí oznámenia o odstúpení od spotrebiteľskej zmluvy bez zbytočného

odkladu.

7.2. Pri odstúpení od spotrebiteľskej zmluvy spotrebiteľom v zmysle § 1829 ods. 1 NOZ (pozri

ustanovenia 7.1 týchto obchodných podmienok) sa takáto zmluva od začiatku zrušuje. práva

k uvedenému odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ využiť bez akejkoľvek sankcie. akékoľvek

náklady súvisiace s návratom tovaru v prípade odstúpenia od spotrebiteľskej zmluvy podľa

vety prvej tohto ustanovenia nesie spotrebiteľ. Jedinou výnimkou je postup, keď tovar možno vrátiť

bežnou poštovou cestou, v takom prípade znáša náklady na takéto poštovné dodávateľ.

7.3. Ak odstúpi spotrebiteľ od spotrebiteľskej zmluvy (pozri ustanovenie. 7.1 týchto obchodných

podmienok), zašle alebo odovzdá dodávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní

od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal. Ak odstúpi spotrebiteľ od

spotrebiteľskej zmluvy, vráti mu dodávateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich

dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho dostal, vrátane

nákladov na dodanie tovaru. Ak spotrebiteľ zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru,

ktorý dodávateľ ponúka, vráti dodávateľ spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej

najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Dodávateľ vráti spotrebiteľovi prijaté peněžena

prostriedky rovnakým spôsobom, akým je od neho prijal, iným spôsobom len vtedy, ak s

tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Dodávateľ však nie je

povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá

alebo preukáže, že tovar dodávateľovi odoslal.

7.4. Tovar sa pri využití práva na odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy odporúča vrátiť v

pôvodnom obale, tovar je potrebné vrátiť nepoškodený, bez známok používania, vrátane všetkého

príslušenstvo, záručných listov a návodov. V prípade poškodenia tovaru v čase jeho držbe

spotrebiteľom, či ak bude tovar vrátený nekompletný, bude po spotrebiteľovi nárokované plnenia

podľa cenníka uvedeného tu, tým však nie sú dotknuté iné nároky dodávateľa podľa NOZ, napr.

nárok na náhradu ujmy či vydanie bezdôvodného obohatenia. Iba v prípade, keď je znížená

hodnota vráteného tovaru z dôvodov nutných k zistenie povahy a vlastnosťami tovaru,

vrátane jeho funkčnosti (rozbalení tovaru tak, aby nebol zbytočne poškodený jeho obal a použitia

nutné na zoznámenie sa povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru, čím sa však nerozumie bežné

užívanie tovaru spotrebiteľom), a to primeraným spôsobom, nemá dodávateľ nárok na plnenie podľa

predchádzajúcej vety. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je dodávateľ oprávnený jednostranne

započítať proti nároku spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny (poťažmo ceny za poskytnutie licencie

či sublicencie).

7.5. Spotrebiteľ je uzrozumený s tým, že podľa § 1837 NOZ nemôže odstúpiť od zmluvy o

a) poskytovanie služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom

pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a dodávateľ pred uzavretím

zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od

zmluvy,

b) dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu

nezávisle na vôli dodávateľ a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od

zmluvy,

c) dodanie alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a

ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli dodávateľa,

d) dodávke tovaru, ktorý bolo upravené podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

e) dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní

nenávratne zmiešaná s iným tovarom,

f) oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to

však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či

dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,

g) dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických

dôvodov ho nie je možné vrátiť,

h) dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak

porušil ich pôvodný obal,

i) dodá

8. Zodpovednosť za vady, záruka, nesúlad

8.1. Spotrebiteľovi sa pred prvým použitím tovaru dôrazne odporúča preštudovať záručné

podmienky vrátane českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne

riadiť. V opačnom prípade sa vystavuje nebezpečenstvu, že svojim nesprávnym užívaním tovaru poškodí

a nebude môcť vzniknutú vadu uplatniť v rámci svojho práva vyplývajúceho z vád tovaru alebo záruky za

akosť tovaru.

8.2. Práva a povinnosti spotrebiteľov a dodávateľov v veci chybného plnenia sa najmä riadi

§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.

8.3. Dodávateľ zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou

zmluvou najmä, že je bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má

akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, dodávateľom, výrobcom alebo jeho

zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť

a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych

predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý

predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

8.4. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v

dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od jeho prevzatia od dodávateľa. To sa neuplatnia, a) pri tovare

predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, b) na opotrebenie veci

spôsobené jej obvyklým užívaním, c) u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania

alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim spotrebiteľom, alebo d) ak to vyplýva

z povahy veci. Práva z chybného plnenia uplatňuje spotrebiteľ u dodávateľa na adrese jeho

prevádzkarne. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dodávateľ dostal od

spotrebiteľa reklamovaný tovar.

8.5. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou za vady upravuje reklamačný poriadok

dodávateľa.

 

9. Ochrana osobných údajov

9.1. V rámci procesu uzatvárania spotrebiteľskej zmluvy či len samotnou registráciou

v internetovom obchode sú dodávateľmi spotrebiteľom dobrovoľne poskytované osobné údaje

spotrebiteľa. Spotrebiteľ poskytuje dodávateľovi osobné údaje v rozsahu vyplývajúcom z

vyplneného registračného formulára v internetovom obchode či z objednávky tovaru urobené

v internetovom obchode spotrebiteľom bez registrácie (meno, priezvisko, adresa bydliska,

doručovacia adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo). S ohľadom na skutočnosť, že

spotrebiteľom sú poskytované jeho osobné údaje len za účelom uzavretia zmluvy, plnenie

zmluvy a za účelom ochrany práv spotrebiteľa, nie je zákonom o ochrane osobných údajov

vyžadované poskytnutie súhlasu spotrebiteľa so spracovaním týchto jeho osobných údajov.

9.2. Osobné údaje spotrebiteľa získané podľa ust. 9.1 týchto obchodných podmienok budú

dodávateľom spracovávané a uchovávané v elektronickej alebo tlačenej podobe, a to len po

nevyhnutnú dobu, teda najmä po dobu trvania právneho vzťahu založeného uzatvorenú

zmluvou alebo po dobu platnosti registrácie spotrebiteľa pre vstup do internetového

obchodu.

 9.3. Spotrebiteľ je uzrozumený s tým, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať presne a pravdivo.

Spotrebiteľ má právo na prístup k svojim osobným údajom v zmysle príslušných ustanovení

zákona o ochrane osobných údajov.

9.4. Spotrebiteľ má právo na opravu svojich osobných údajov poskytnutých v zmysle ust. 9.1

týchto obchodných podmienok. Žiadosť o opravu osobných údajov je potrebné zaslať písomne ​​na

adresu prevádzky dodávateľa Praha, Křesomyslova 17, PSČ 1400, alebo elektronicky na e-mail

obchod@motoobchod.cz

9.5. Spotrebiteľ je oprávnený požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, čomu

zodpovedá povinnosť dodávateľa túto informáciu bez zbytočného odkladu spotrebiteľovi odovzdať.

Dodávateľ má právo za poskytnutie informácie požadovať od spotrebiteľa primeranú úhradu

neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

9.6. V prípade, že spotrebiteľ poskytne dodávateľovi súhlas so zasielaním obchodných oznámení,

dodávateľ s týmto cieľom spracuje len také osobné údaje spotrebiteľa, ktoré sú potrebné

s ohľadom na možnosť obchodné oznámenia zasielať. Súhlas so zasielaním obchodných oznámení je

spotrebiteľ oprávnený kedykoľvek písomne ​​odvolať. Oznámenie o odvolaní súhlasu so zasielaním

obchodných oznámení je potrebné zaslať písomne ​​na adresu dodávateľa Praha, Křesomyslova 17, PSČ 1400, alebo elektronicky na e-mail: obchod@motoobchod.cz

9.7. Uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy, registráciou v internetovom obchode či len prehliadaním

webových stránok internetového obchodu spotrebiteľ vyslovuje súhlas s ukladaním súborov

tzv. cookies na svojom počítači. Ak by bolo uzavretie spotrebiteľskej zmluvy, ako aj realizácia

práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenej spotrebiteľskej zmluvy možné bez ukladania súborov

tzv. cookies na počítač spotrebiteľa, je spotrebiteľ oprávnený súhlas podľa predchádzajúcej vety

kedykoľvek písomne ​​odvolať, a to buď prípisom zaslaným na adresu prevádzky dodávateľa Praha, Křesomyslova 17, PSČ 1400, alebo elektronicky na e-mail: obchod@motoobchod.cz

10. Ďalšie skutočnosti

10.1. Spotrebiteľ nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením ceny tovaru dodávateľovi v plnej výške.

10.2. Dodávateľ nie je vo vzťahu k spotrebiteľovi viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle

ustanovenie § 1826 ods. 1 písm. e) NOZ.

10.3. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje dodávateľ prostredníctvom

elektronickej adresy uvedené v záhlaví týchto obchodných podmienok. Informáciu o vybavení

sťažnosti spotrebiteľa zašle dodávateľ na e-mailovú adresu spotrebiteľa.

10.4. Dodávateľ je oprávnený na poskytovanie spotrebiteľom objednaného plnenia na základe

živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný

živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu

osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor

nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa.

10.5. Spotrebiteľ na seba týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2

NOZ.

 10.6. Dodávateľ upozorňuje spotrebiteľov, že všetok tovar spotrebiteľovi dodávané treba

užívať podľa pokynov výrobcu alebo dodávateľa. Súčasne je však potrebné tovar užívať pri zachovaní

potrebnej miery opatrnosti.

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy spotrebiteľ potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými

podmienkami pred uzatvorením zmluvy oboznámil a že s nimi súhlasí.

11.2. Vzťahy medzi spotrebiteľom a dodávateľom vzniknuté na základe spotrebiteľskej zmluvy

alebo v súvislosti s ňou sa riadia obsahom samotnej spotrebiteľskej zmluvy, ktorej súčasťou sú tieto

obchodné podmienky, a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä NOZ a zákonom o ochrane

spotrebiteľa. Spotrebiteľskú zmluvu s dodávateľom je možné uzatvoriť iba v českom jazyku.

11.3. Ak vzťah založený spotrebiteľskou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný)

prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva

spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.4. Ak je niektoré ustanovenie spotrebiteľskej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok

neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, použije sa namiesto neho ustanovenia, ktoré je svojím

obsahom a účelom neplatnému alebo neefektívnemu ustanovenia najbližší. Platnosť a účinnosť

ostatných ustanovení spotrebiteľskej zmluvy a týchto obchodných podmienok tým nie je dotknutá.

11.5. Znenie obchodných podmienok môže dodávateľ meniť či doplňovať. týmto ustanovením

nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných

podmienok. Všetky zmeny týchto obchodných podmienok môžu byť brané na iba písomne.

11.6. Spotrebiteľská zmluva vrátane obchodných podmienok je dodávateľom archivovaná

v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám.

11.7. Dodávateľ a spotrebiteľ sa zaväzujú prípadné spory v súvislosti zo spotrebiteľskej zmluvy

alebo v súvislosti s ňou vyriešiť primárne zmierom.

11.8. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.02.2014 a nahrádzajú

predchádzajúce obchodné podmienky dodávateľa v plnom rozsahu. Dodávateľ si vyhradzuje právo

kedykoľvek tieto obchodné podmienky zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Obchodné podmienky pre osoby, ktoré ako spotrebitelia nevystupujú

Hore uvedené obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán

vzniknuté na základe spotrebiteľských zmlúv (najmä zmluvy kúpnej, zmluvy o dielo alebo

zmluvy licenčné či sublicenční) uzavretých prostredníctvom internetového obchodu medzi

dodávateľom na strane jednej a spotrebiteľom na strane druhej, prípadne práva a povinnosti

vzniknuté v súvislosti s uvedenými zmluvami.

Ak však človek uzatvára v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámec samostatného

výkone svojho povolania s dodávateľom najmä zmluvu kúpnu, zmluvu o dielo alebo zmluvu

licenčné či sublicenční alebo s ním inak jedná, prípadne, ak zmluvu s dodávateľom uzatvára

právnická osoba, tieto osoby ako spotrebitelia nevystupujú (ďalej len "podnikateľ"). V takomto

prípade sa na ne vzťahujú obchodné podmienky horeuvedené, avšak s nasledujúcimi úpravami.

Články 1, 2, 3, 5 a 10 obchodných podmienok sa použijú aj pre zmluvy uzatvárané a uzavreté

prostredníctvom internetového obchodu medzi dodávateľom na strane druhej a podnikateľom

na strane druhej.

Článok 4 obchodných podmienok sa uplatňuje s tým, že podnikateľ je povinný poskytnúť

dodávateľmi také údaje, aby bol naplnený účel ustanovenia 4.4 obchodných podmienok.

Článok 6 obchodných podmienok sa uplatňuje s tým, že podnikateľ je povinný pri prevzatí tovaru

(Ustanovenia 6.4 a 6.5) toto skontrolovať tak, aby zostala zachovaná jeho práva z prípadných

vád tovaru.

Článok 7 obchodných podmienok sa nevzťahuje na zmluvy uzatvorené a uzavreté

prostredníctvom internetového obchodu medzi dodávateľom na strane jednej a podnikateľom

na strane druhej. Pre vyvrátenie pochybností sa uvádza, že podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť

od uzavretej zmluvy spôsobom v článku 7 obchodných podmienok uvedeným.

Článok 8 obchodných podmienok sa nevzťahuje na zmluvy uzatvorené a uzavreté

prostredníctvom internetového obchodu medzi dodávateľom na strane druhej a podnikateľom

na strane druhej. Uplatňuje sa pritom právna úprava uvedená nižšie.

8.1. Podnikateľ je pred prvým použitím tovaru povinný preštudovať záručné podmienky tovaru

vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. V prípade, že tak

neurobí a tovar bude nesprávnym užívaním poškodený, nebude môcť vzniknutú vadu uplatniť v

rámci práva plynúceho z vád tovaru alebo záruky za akosť tovaru.

8.2. Práva a povinnosti podnikateľov a dodávateľov v veci chybného plnenia sa riadi § 1914 až 1925,

§ 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ (s výhradou nižšie uvedeného). Záruka za akosť

predávaného tovaru sa uplatní len v rozsahu, ktorý je uvádzaný u tovaru v internetovom obchode

prípadne v záručnom liste k tovaru, v prípade nejednotné úpravy sa aplikuje doba kratšia, § 2165

ods. 1 NOZ sa neuplatňuje.

8.3. Dodávateľ zodpovedá kupujúcemu podnikateľovi za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou

zmluvou bez vád.

8.4. Podnikateľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u tovaru po dobu, ktorá je

uvádzaná pri tovare v internetovom obchode prípadne v záručnom liste k tovaru, v prípade

 nejednotné úpravy sa aplikuje doba kratšia. A) Pri tovare predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre

ktorou bola nižšia cena dohodnutá, b) na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, c)

u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri

prevzatí kupujúcim podnikateľom, alebo d) ak to vyplýva z povahy veci, je doba, po ktorú je

možné práva z vád uplatniť, skrátená. Práva z chybného plnenia uplatňuje podnikateľ u

dodávateľa na adrese jeho prevádzky. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih,

keď dodávateľ dostal od podnikateľa reklamovaný tovar.

8.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje podnikateľ u dodávateľa na adrese jeho prevádzky len

vtedy, ak práve nie je možné uplatniť priamo u výrobcu tovaru.

8.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou za vady upravuje reklamačný poriadok

dodávateľa.

Článok 9 obchodných podmienok sa v plnom rozsahu uplatňuje pre podnikateľov, ak títo

poskytujú dodávateľovi svoje osobné údaje, neposkytuje ak podnikateľ s ohľadom na svoju právnu

povahu (najmä právnická osoba) osobné údaje, použije sa len ust. 9.6. a 9.7. týchto

obchodných podmienok.

Článok 11 obchodných podmienok sa uplatňuje s tým, že pre podnikateľov sa neuplatňuje zákon o

ochrane spotrebiteľa.